Навчально-методична робота

2001 - Практикум з дитячої хірургії

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV  рівнів акредитації

- посібник складено відповідно до навчального плану та програми з дитячої хірургії для студентів медичних факультетів. У ньому визначені завдання, порядок проведення та характер занять. У темах вказані літературні джерела з проблем, що вивчаються, передбачені елементи науково-дослідницької роботи, звернуто увагу на опанування студентами практичних навичок

2003 - Гострий брижовий лімфаденіт в дітей

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для дитячих хірургів, дільничих педіатрів, загальних хірургів, сімейних лікарів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів та студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- посібник несе загальному хірургу своєрідну інформацію про використання сучасних методів діагностики та комплексного лікування гострого брижового лімфаденіту та допоможе в умовах амбулаторії і загальної практики сімейного лікаря в екстреній ситуації встановити діагноз і визначити подальшу тактику.

2004 - Екстракорпоральна та інтракорпоральна гемокорекція і детоксикація у лікуванні травматичної хвороби

- в книзі висвітлені основні патогенетичні механізми розвитку синдрому ендогенної інтоксикації при травматичній хворобі. Викладені можливості застосування методів екстракорпоральної і інтракорпоральної гемокорекції та детоксикації в комплексному лікуванні травматичної хвороби.  

2008 - Вибрані операції та маніпуляції в дитячоїій хірургії

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- до навчального посібника ввійшли вибрані операції та маніпуляції з дитячої хірургії для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-слухачів спеціальності "дитяча хірургія", загальних та дитячих хірургів.

2008 - Хірургічні аспекти

захворювань кишечника в дітей

 

- до збірника матеріалів симпозіуму ввійшли результати наукових досягнень вчених – дитячих хірургів, присвячені вивченню різнобічних питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань органів травлення: атрезії стравоходу, пілоростенозу, кишкової непрохідності, некротичного ентероколіту,  хвороби Гіршспрунга, Вадам розвитку ілеоцекальної ділянки, тощо. Наведені матеріали симпозіуму будуть корисними не лише  науковцям, а і лікарям практичної охорони здоров’я.

2008   - Практикум з дитячої хірургії

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- до навчального посібника увійшли основні розділи, які розглядаються в процесі викладання дитячої хірургії в вищих навчальних закладах України. В кожному розділі даного посібника висвітлюються основні аспекти топографічної анатомії та оперативної хірургії з урахуванням вимог до практичної хірургії згідно вікових та індивідуальних анатомічних змін органів та систем дитини. Окрему увагу приділено особливостям топографічної анатомії в новонароджених, зокрема при вроджених вадах розвитку. Оперативна техніка хірургічних втручань висвітлена з певною деталізацією окремих важливих етапів операцій. Все це дозволяє читачу поєднати теоретичні знання з дитячої хірургії із засвоєнням основних етапів техніки виконання оперативних втручань. Засвоєння теоретичних знань кожного розділу супроводжується вирішенням ситуаційних тестових завдань.

2009 - Brief manual on pediatric surgery

 (для англомовних студентів)

Рекомендовано до видання Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету

- у даному посібнику коротко наведені основи дитячої хірургії, клінічна картина дитячих хірургічних захворювань і вад розвитку, методи їх діагностики та принципи лікування.

2009 - Дитяча хірургія

(самостійна аудиторна та позааудиторна робота студентів)

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- даний посібник створений на основі наскрізної навчальної програми з навчальної дисципліни "Хірургія циклу дитячої хірургії за змістовими модулями 5,6 для студентів 5 курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації за кредитно-модульною системою навчання.

Особлива увага в даному посібнику приділяється найбільш розповсюдженим захворюванням, які внесені в необхідний мінімум модуля 3 "Дитяча хірургія", що включає змістовий модуль 5 "Ургентна дитяча хірургія" та змістовий модуль 6 "Новоутворення тканин у дітей".

Наведений клінічний матеріал у вигляді тестових  та ситуаційних задач в систематизованому порядку наближують студента в процесі підготовки до практичних занять до вирішення практичних питань, що і допоможе в засвоєнні практичних навичок.

2010 - Дитяча хірургія. Частина І

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів V-VI курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

- Навчальний посібник пропонується для лікарів-слухачів післядипломної освіти для яких в програмі вивчення дитячої хірургії левова частка належить практичній підготовці спеціаліста.  Практичне заняття з дитячої хірургії має на меті навчання методик клінічної діагностики, лікарської хірургічної тактики, післяопераційного ведення хворих – усьому тому, що необхідно в практичній повсякденній роботі лікаря.

Особлива увага в посібнику приділяється найбільш розповсюдженим захворюванням, які внесені в необхідний мінімум вивчення дитячої хірургії, що включає питання ургентної дитячої хірургії та новоутворення тканин в дітей.

Наведений клінічний матеріал у вигляді тестових  та ситуаційних задач в систематизованому порядку наближують в процесі підготовки до практичних занять до вирішення практичних питань, що і допоможе в засвоєнні практичних навичок.

2011 - Основи лазерної поляриметрії

- Монографія присвячена комплексному аналізу лазерної поляриметричної діагностики біологічних рідин людини на основі застосування статистичного фрактального , кореляційного та  сингулярного підходів. А також методів спектрофотометрії.

Для студентів , аспірантів, викладачів та наукових співробітників, які працюють у галузях біомедичної оптики та діагностики, біології, медицини.

Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці БДМУ

У навчальному процесі використовується наочне забезпечення